Comité Asesor Industrial

Rebeca Acebrón

Acebron Group https://www.acebrongroup.com/
Reseña curricular

CEO en Acebron Group. Vicepresidenta 2ª de ASIME Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (ASIME) Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. MBA. Profesional do sector metal mecánico con máis de 13 anos de experiencia en postos relacionados con finanzas, xestión e desenvolvemento de negocio. Acostumada a traballar con perfís de traballo moi técnicos, con clientes internacionais e con produtos de altas esixencias de calidade. Deseñou, liderou e puxo en marcha, xunto co seu equipo, o plan de internacionalización e diversificación de Acebron Group, o cal supuxo a apertura da empresa a novos mercados (Francia, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Portugal, Alemaña e Suíza) e sectores (hidráulico, nuclear, aeroespacial, bens de equipo e portuario).

Emilio Bruquetas Serantes

Reganosa https://www.reganosa.com/es/
Reseña curricular

Director Xeral de Reganosa, empresa dedicada ao transporte e regasificación do gas natural.. Forma parte do consello directivo territorial en Galicia da Asociación Española de Directivos (AED). Emilio Bruquetas mantivo unha colaboración continuada ao longo do tempo con ITMATI, con proxectos de grande alcance, non só en colaboración coa empresa se non tamén en convocatorias competitivas.

Javier Bullón Camarasa

Silbucam SL
Reseña curricular

Consultor sénior en silicio e ferroaliaxes. Profesor ad honorem Universidade de Santiago de Compostela. Ex-Director Xeral de Ferroatlántica I+D (20 anos no cargo). Fundador de SILBUCAM SL, unha empresa consultora especializada no sector de ferroaliaxes e particularmente en metais de silicio e ferrosilicio. Axudan aos clientes a avaliar todo o relacionado neste campo, desde as materias primas ata os produtos finais, pasando polos diferentes procesos existentes nas fábricas industriais. Ademais, Silbucam proporciona soporte en aspectos ambientais e de seguridade, deseño de procesos, procedementos de execución, etc. A especialidade principal está relacionada co funcionamento do eléctrodo e a forma metalúrxica de purificar o silicio metálico ata o nivel de grado solar.

Xosé Ramón Sousa Vázquez

Optare Solutions https://optaresolutions.com/
Reseña curricular

Director de I+D e OSS Technologies en Optare Solutions. Optare Solutions dedícase a labores de consultoría para operadores de telecomunicacións en todo o punto, cunha alta especialización en OSS e BSS (sistemas de soporte ás operacións e sistemas de soporte ao negocio) e con ampla experiencia internacional (tamén con sedes fóra do territorio nacional). Experiencia previa en colaboración con ITMATI, en proxectos conxuntos con outros socios.

Antonio Torrado González

SDG Group https://www.sdggroup.com/es-ES
Reseña curricular

Socio - Director da área de Big Data & Advanced Analytics de SDG Group Iberia. Conta con máis de 20 anos de experiencia no sector de análise e xestión de datos a gran escala. Liderou diversos proxectos que inclúen un alto grado de análises utilizando as últimas tecnoloxías para captar grandes volumes de datos e así poder extraer conclusión sobre o comportamento de clientes, establecendo unha estratexia de dirección eficaz. SDG vén de establecer unha sede en Galicia.

Comité Asesor Industrial

PROPOSTA DE CREACIÓN DO COMITÉ ASESOR INDUSTRIAL DO CITMAGA

  1. O Comité Asesor Industrial (CAI) e as súas función

O Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), tal e como se describe nos seus Estatutos, ten como fin converterse nun piar de excelencia científica dentro do ecosistema de innovación e investigación de Galicia, formando, atraendo e retendo talento, para dotar a sociedade e a industria galega e española de coñecemento innovador e vantaxes competitivas e sustentables a través do acceso a capacidades científicas e tecnoloxías de primeiro nivel. 

Así mesmo, o CITMAga considera como eixe fundamental da súa actividade o pulo á transferencia de tecnoloxía e coñecemento a través da súa oficina de xestión dos resultados da investigación (ITMATI) e do programa transversal de transferencia do consorcio. 

O Consello Reitor é o órgano superior de goberno do CITMAga, como se establece no Artigo 10 dos Estatutos do centro. Correspóndelle, entre outras atribucións, o  nomeamento e cesamento dos membros do Comité Asesor Científico Externo e do Comité Asesor Industrial (Artigo 10.4.i). 

No artigo 17 dos Estatutos descríbese a composición e tarefas do CAI, sendo este o órgano colexiado consultivo para as relacións do CITMAga co sector empresarial e industrial. O CAI estará integrado por un mínimo de tres e un máximo de cinco membros, dos cales un actuará como presidente e outro como secretario. 

Os membros do Comité Asesor Industrial son nomeados polo Consello Reitor de entre persoas que representen os axentes económicos e produtivos relacionados coa actividade do CITMAga, e serán designados por un período de catro anos, renovables por outros períodos de igual duración. 

Son atribucións do Comité Asesor Industrial (Artigo 17. 5):

  1. Asesorar os órganos de dirección sobre os retos tecnolóxicos do CITMAga e o posicionamento ante o sector empresarial e industrial.
  2. Informar sobre os obxectivos de transferencia establecidos no plan estratéxico.
  3. Asesorar no deseño do plan de acción en materia de transferencia.