Estrutura organizativa e principais órganos colexiados

 

1. Órganos colexiados de gobierno e dirección do CITMAga:

  • O Consello Reitor
  • O Comité de Dirección

2. Órganos unipersonais de dirección do CITMAga:

  • A Dirección Científica
  • A Dirección Adxunta de Transferencia

3. Xerencia como órgano unipersoal de administración

4. Órganos colexiados de carácter consultivo do CITMAga:

5. Organigrama CITMAga