PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE CITMAga

 

 

A Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes establece a obriga de implantar plans de igualdade nas empresas de 50 ou máis persoas traballadoras (o Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e na ocupación, modificou o artigo 45.2, pasando de 250 a 50 persoas traballadoras) e nas administracións públicas.

Ademais, cómpre ter en conta, por unha banda, o contido do Real decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, que, entre outras obrigas, determina que os plans de igualdade deben incluír os resultados da auditoría retributiva; e por outra, o Real decreto 902/2020 de 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes, no que se regula o contido da dita auditoría.

Segundo consta no seu Plan estratéxico, CITMAga inclúe entre os seus valores a igualdade de oportunidades e de trato, independentemente do sexo, a idade, a condición social ou relixiosa. Para iso, recoñecerase a diversidade e promoverase a equidade e as vocacións femininas, apoiando o desenvolvemento das diferentes capacidades, talentos e opinións das persoas integrantes do Centro.

Así mesmo, no seu plan de acción, a “Acción 15: Deseñar e implementar unha estratexia de persoal investigador e apoiar o desenvolvemento da carreira profesional”, inclúe un total de cinco medidas.

Concretamente, a medida 3 refírese ao deseño e posta en marcha dun Plan de igualdade de xénero en CITMAga que inclúa:

  • Un diagnóstico da situación das mulleres investigadoras na entidade.

  • Os obxectivos prioritarios (ex. asegurar o equilibrio de xénero na toma de decisións).

  • Unha batería de medidas específicas para apoiar a elección da carreira investigadora entre as mulleres, facilitar a conciliación da vida persoal e profesional do persoal investigador, garantir a participación en órganos de xestión, comisións e foros científicos etc.

CITMAga aprobou o 26 de abril de 2023, en negociación coa representación sindical, o seu “Plan de Igualdade” (consultar aquí). Ademais, tamén dispón dun PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E ACTUACIÓN FRONTE AO ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO E OUTRAS CONDUTAS DISCRIMINATORIAS E CONTRA A LIBERDADE SEXUAL.

Por outra banda, como recollen os seus Estatutos, CITMAga é unha entidade pública creada a través dun convenio entre a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo. As tres universidades teñen actualmente implantados e en vigor os seus correspondentes plans de igualdade. Tendo en conta que no artigo 7. "Adscrición" dos Estatutos da entidade indícase que o CITMAga queda adscrito inicialmente á Universidade de Santiago de Compostela, convén facer mención ao "Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes" desta universidade, o cal pode consultarse na seguinte ligazón web: usc.gal/gl/servizos/area/igualdade