Aviso legal, Política de privacidade e Cookies

 1. AVISO LEGAL

En cumprimento co artigo 10.1 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI)  indícanse os datos identificativos do titular:

 • Responsable: CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA MATEMÁTICA DE GALICIA (en diante, “CITMAGA”)
 • NIF: S1500132D
 • Domicilio social: Pazo de San Xerome - Praza do Obradoiro, s/n, 15782, Santiago de Compostela (España)
 • Páxina web: www.citmaga.gal

 1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante a  presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e concisa. Se o usuario acéptaa, daranos o  seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que CITMAGA trate os seus datos persoais, conforme ao Regulamento UE 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) (lexislación europea e nacional vixente sobre materia de protección de datos)

  1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA MATEMÁTICA DE GALICIA (CITMAGA)

Finalidades do tratamento

Resposta a consultas e dúbidas, prestación do servizo e posible envío de información sobre os produtos e servizos.

Lexitimación

Consentimento do interesado (artigo 6.1.a del RGPD).

Relación contractual co interesado (artigo 6.1.b del RGPD).

Destinatarios

Non se cederán datos a terceiros.

Poderán ter acceso: Administración Tributaria, Bancos e entidades financeiras, Forzas e Corpos de Seguridade, Encargados do Tratamento necesarios para a prestación do servizo.

Dereitos e información adicional

Permítese o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación ou supresión, entre outros. Toda a información encontrase accesible na información detallada desta política de privacidade.

  1. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

   1. ¿Quen é o responsable do tratamento?

Os datos identificativos do Responsable do Tratamento aparecen no apartado 1.

Á súa vez, CITMAGA informa que o usuario poderá poñerse en contacto co Delegado de Protección de Datos (DPD) ante calquera dúbida no que respecta á materia de protección de datos:

   1. ¿Que información recompilamos e tratamos do usuario a través da páxina web?
 • A través do formulario Contacto

Na nosa páxina web o usuario encontrará a opción de escribirnos para aclarar todas as dúbidas que teña en relación co funcionamento de nosos produtos/servicios ou calquera outra cousa que necesite. Para contestar, contactaremos co usuario a través do correo electrónico ou número de teléfono, se nolo  houbese indicado.

 • A través do noso email corporativo 

A través do noso correo electrónico citmaga@citmaga.gal o usuario poderá escribirnos e/ou requirir a información que considere necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas cos nosos servicios.

 • Recepción de candidaturas espontáneas e ofertas de emprego dispoñibles

Na nosa páxina web o usuario poderá ver un apartado onde poderá facilitarnos o seu Curriculum Vitae se está interesado en formar parte do equipo de CITMAGA ou poderá presentar a súa candidatura a algunha das ofertas dispoñibles. Estes datos en ningún caso se cederán a terceiros sen contar co consentimento da  persoa interesada.


No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de haber informado previamente e ter o  seu consentimento para elo, conforme ao artigo 14 do RGPD.

   1. ¿Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?

CITMAGA realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que foron facilitados:

 1. Levar a cabo a prestación dos produtos/servizos contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma.
   
 2. Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).

 1. Xestionar o proceso de compra de cliente e calquera consulta asociada aos produtos/servizos contratados.

 1. Xestionar, no seu caso, o envío de información sobre produtos, servizos e novidades asociadas a CITMAGA por medios electrónicos e/ou convencionais.

 1. Valorar e xestionar, no seu caso, o currículum vitae facilitado polo usuario para procesos de selección que se adapten ao seu perfil profesional e levar a cabo as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal.

   1. ¿Cál é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario?
 • A base legal para o tratamento dos datos persoais para as finalidades expostas no apartado anterior é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obriga imperativa para elo, tal e como establece o artigo 6.1,b) do RGPD.

 • No que respecta ao envío de información sobre produtos, servicios e novidades asociadas a CITMAGA, a base legal para o tratamento dos datos persoais facilitados é o consentimento que outorga o usuario de forma expresa, tal e como establece o artigo 6.1,a) do RGPD.

 • A base legal para o tratamento dos datos da persoa que facilite a CITMAGA o seu Curriculum Vitae e outros datos relacionados (identificativos e profesionais) será sempre o consentimento que outorga o usuario de forma expresa, tal e como establece o artigo 6.1,a) do RGPD.

   1. ¿Durante canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?
 • Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobro dos servizos serán conservados durante todo o tempo no que o contrato este vixente. Unha vez finalizada dita relación, no seu caso, los datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.

 • Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, e no seu caso, mentres o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviarlle información relacionada coa consulta.

 • Os datos para o envío de información asociada aos produtos ou servizos de CITMAGA serán conservados mentres o  usuario non revoque o  seu consentimento.

 • Os datos de Curriculum Vitae do candidato para procesos de selección serán conservados como máximo durante dous anos.

   1. ¿A qué destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario?

Como regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obrigación legal ou sexa necesario para levar a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:

 • Os datos persoais do usuario poderían ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobros e pagos.

 • Unicamente en casos necesarios legalmente, os datos serán comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

 • Tamén poderían ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei.

 • No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento de CITMAGA para a correcta prestación do servizo.

   1. ¿Cales son os dereitos do usuario?

A normativa en materia de protección de datos permite que poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando proceda.

Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:

 • O seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), en cuxo caso CITMAGA poderá cobrar un canon proporcional aos costes administrativos soportados ou negarse a actuar.
 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do seu representante legal ou voluntario.
 • Debemos responder a súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses más.
 • Temos a obriga de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo solo motivo de optar por outro medio. Se a solicitude se presenta por medios electrónicos, a información  facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro modo.
 • Se CITMAGA non da curso á solicitude, informaralle, a máis tardar nun mes, das razóns da súa non actuación e a posibilidade de reclamar ante unha Autoridade de Control.

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle os enlaces ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

Para exercer os seus dereitos CITMAGA pon á súa disposición os seguintes medios:

1. Mediante solicitude escrita e firmada dirixida a CITMAGA. Ref. Exercicio de Dereitos LOPD.

2. Enviando formulario escaneado e firmado á dirección de correo electrónico dpd@citmaga.gal indicando no asunto Exercicio de Dereitos LOPD.

En ámbolos casos, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou no seu caso, copia escaneada, do seu DNI ou documento equivalente para poder verificar que soamente damos resposta ao interesado ou a o  seu representante legal, debendo aportar neste caso documento acreditativo da representación.

Así mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, infórmamelle que poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose a estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid ( www.aepd.es ).

   1. ¿Que medidas de seguridade temos implementadas?

En CITMAGA comprometémonos a protexer a súa información persoal.

Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigas con relación ao  tratamentos dos seus datos persoais.


No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

   1. Política en redes sociais

CITMAGA dispón dun perfil corporativo nas redes sociais de LinkedIn e Twitter.

Por tanto, CITMAGA é o “Responsable do tratamento dos teus datos” en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais e #ante o feito de que o usuario nos siga e en virtude diso tamén lle podamos seguir. O anterior significa que se o usuario decide unirse ao noso perfil corporativo como un seguidor ou dando un “Like” ou un “Gústame” aos nosos contidos ou perfil, acepta a presente política, onde explicamos os seus dereitos e como utilizamos os seus datos. En calidade de responsable do tratamento dos teus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos dereitos do usuario, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos. Doutra parte, informamos que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos que ofrecemos, ou ben sobre temas que consideremos sexan de interese do usuario. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que o usuario reciba no seu muro ou no seu perfil noticias con este tipo de información. Agora ben, tamén informamos de que non existe ningún vínculo entre CITMAGA e ditas plataformas ou redes sociais, polo que o usuario acepta a súa política de uso e condicións unha vez acceda ás mesmas e/ou valide os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable CITMAGA do uso ou tratamento dos datos do usuario que se faga fose da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

 1. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Advertimos que CITMAGA é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como todos os seus elementos (a título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

A páxina web de CITMAGA contén textos que pretenden informar os seus usuarios. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso CITMAGA.

 1. POLÍTICA DE COOKIES

  1. Información básica sobre as cookies
  • O que o usuario debe saber sobre as Cookies

As cookies (galletas) son pequenos arquivos que gardan información nos dispositivos dos Usuarios que usan a nosa Web.

As cookies asócianse co navegador dun computador ou dispositivo determinado. Grazas a elas, resulta posible que CITMAGA recoñeza os navegadores dos Usuarios; tamén serven para determinar as preferencias do usuario de navegación e, a partir diso, avaliar as preferencias do usuario podendo usalas como indicadores, todo iso para mellorar a nosa oferta de servizos

  • A aceptación das cookies en CITMAGA:

A Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (en diante, LSSI) en relación coas cookies esixe que os  Usuarios sexan informados con carácter previo á experiencia de navegación na plataforma sobre o uso, tipo e finalidade das cookies. Esa é a razón pola que implementamos un aviso informativo que se desprega unha vez que o usuario accede a nosa Web, informando desta maneira previa, e dando a opción de que o usuario escolla as cookies que desexa permitir e as acepte expresamente, cumprindo así cos criterios establecidos polo Comité Europeo de Protección de Datos e a Guía sobre o uso de cookies publicada pola AEPD en xullo 2020.

  1. Información detallada sobre as cookies
 • Cookies técnicas ou funcionais: son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan, incluíndo aquelas que o editor utiliza para permitir a xestión e operativa da páxina web e habilitar as súas funcións e servizos, como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, lembrar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra de un pedido, xestionar o pago, controlar a fraude vinculada á seguridade do servizo, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, contar visitas a efectos da facturación de licenzas do software co que funciona o servizo (sitio web, plataforma ou aplicación), utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de vídeos ou son, habilita contidos dinámicos (por exemplo, animación de carga dun texto ou imaxe) ou compartir contidos a través de redes sociais.

-Tamén pertencen a esta categoría, pola súa natureza técnica, aquelas cookies que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, como un elemento máis de deseño ou “ maquetación” do servizo ofrecido ao usuario, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou plataforma en base a criterios como o contido editado, sen que se recompile información dos usuarios con fins distintos, como pode ser personalizar ese contido publicitario ou outros contidos.

*As cookies técnicas estarán exceptuadas do cumprimento das obrigacións establecidas no artigo 22.2 da LSSI cando permitan prestar o servizo solicitado polo usuario, como ocorre no caso das cookies enumeradas nos parágrafos anteriores. Con todo, se estas cookies utilízanse tamén para finalidades non exentas (por exemplo, para fins publicitarios comportamentales), quedarán suxeitas ás devanditas obrigacións.

 • Cookies de preferencias ou personalización: son aquelas que permiten lembrar a información para que o usuario acceda ao servizo con determinadas características que poden diferenciar a súa experiencia da doutros usuarios, como, por exemplo, o idioma, o número de resultados a mostrar cando o usuario realiza unha procura, o aspecto ou contido do servizo en función do tipo de navegador a través do cal o usuario accede ao servizo ou da rexión desde a que accede ao servizo, etc.

*Se é o propio usuario quen elixe esas características (por exemplo, se selecciona o idioma dun sitio web clicando na icona da bandeira do país correspondente), as cookies estarán exceptuadas das obrigacións do artigo 22.2 da LSSI por considerarse un servizo expresamente solicitado polo usuario, e iso a condición de que as cookies obedezan exclusivamente á finalidade seleccionada.

 • Cookies de análise ou medición: son aquelas que permiten ao responsable das mesmas o seguimento e análise do comportamento dos usuarios dos sitios web aos que están vinculadas, incluída a cuantificación dos impactos dos anuncios. A información recollida mediante este tipo de cookies utilízase na medición da actividade dos sitios web, aplicación ou plataforma, co fin de introducir melloras en función da análise dos datos de uso que fan os usuarios do servizo.

* Este tipo de cookies, a pesar de que non estean exentas do deber de obter un consentimento informado para o seu uso, o GT29 manifestou que é pouco probable que representen un risco para a privacidade dos usuarios sempre que se trata de primeira parte, que traten datos agregados cunha finalidade estritamente estatística, que se facilite a información sobre os seus usos e inclúase a posibilidade de que os usuarios manifesten a súa negativa sobre a súa utilización.

 • Cookie de publicidade comportamental: son aquelas que almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil específico para mostrar publicidade de función do mesmo.

  • As cookies que utilizamos en CITMAGA

Na táboa que aparece a continuación inclúense os detalles, finalidade, o tipo e as clases de cookies que implementamos na nosa plataforma. Para a súa comprensión, detallamos a continuación os tipos de cookies que poden ser utilizadas se o usuario dános o seu consentimento:

Nome

Dominio

Obxectivo/Finalidade

Duración

Tipo (propias/terceiros)

  1. ¿Cómo desinstalar as cookies?

Se un usuario desexa desinstalar as cookies utilizadas en www.citmaga.gal do seu navegador, a continuación, e deixamos as instrucións para distintos navegadores:

 • Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.
 • Para máis información sobre Microsoft Edge pulse aquí.
 • Para máis información sobre Firefox pulse aquí.
 • Para máis información sobre Chrome pulse aquí.
 • Para máis información sobre Safari pulse aquí.

 1. MODIFICACIÓNS NO TEXTO LEGAL

CITMAGA poderá modificar este texto legal de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación considerable que afecte o uso da páxina web do Aviso legal, a Política de Privacidade e Cookies, seralle debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.

 1. NORMATIVA E XURISDICCIÓN

Os nosos textos legais réxense pola lei española. Estes textos permanecerán accesibles para os usuarios en todo momento desde a nosa páxina web. Se as partes non acordasen someterse a mediación ou arbitraxe previamente, no presente aviso legal establécese o acordo de someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela renunciando expresamente a calquera outra xurisdición.